Make your own free website on Tripod.com

 

Kertas 2

ŘBahagian A - Terdapat 2 soalan dimana setiap   pelajar  perlu menjawab kesemua soalan 

     [15 markah bagi setiap soalan]

 

ŘBahagian B - Terdapat 2 soalan dan setiap pelajar hanya  diwajibkan menjawab satu soalan sahaja      [15 markah]

 

ŘBahagian C - Terdapat dua soalan dan setiap pelajar hanya  diwajibkan menjawab satu soalan sahaja       [15 markah]

 

**  Kertas ini menyumbang 60 % daripada markah keseluruhan

 

** Sekiranya menjawab kedua-dua soalan bahagian B dan C maka pilih salah satu yang terbaik bagi setiap bahagian

 

2.0 CARA MENJAWAB ITEM YANG  DICADANGKAN MENGIKUT  KONSTRUK BAGI SETIAP ITEM

Soalan 1 –Kefahaman dan Aplikasi       Pengetahuan

a)  Teliti dan fahamkan kata tugas
    Contoh : Terangkan , Huraikan

b)  Kenalpasti isu / perkara yang          dikemukakan

c)  Senaraikan fakta-fakta jawapan

d)  Huraikan penerangan bagi setiap fakta      menggunakan pendekatan kenapa,
     di mana, bila dan bagaimana.      (Jika perlu dengan tambahan siapa dan 
     banyak  mana)

 

Contoh soalan 1
(a) Terangkan tiga cara pengurusan  air       (6 markah)

(b) Huraikan bagaimana penggunaan
 pengawal atur pertumbuhan boleh  mengurangkan kos

     pemangkasan     (3 markah)

(c ) Terangkan tiga cara mengurangkan
 
himpitan iklim ke atas ternakan   (6 markah)

 

Contoh soalan SPM 2003
Seorang pengusaha ladang buah-buahan
bercadang menukar sebahagian amalan perladangannya
Huraikan tiga kelebihan dan dua kekurangan jika tiap-tiap cadangan berikut dilaksanakan

(a) Penggunaan baja kimia kepada baja organik
 

Kelebihan

a. Memperbaiki struktur tanah

    - akar mudah tumbuh

b. Lebih murah

    - kos rendah

c. Senang dapat

    - contoh tahi ayam

Kelemahan

a. Bau busuk

   - mencemarkan alam sekitar

b. Kandungan nutrien rendah

    - diperlukan dengan banyak

 

 

Kuantitatif melibatkan belanjawan,

pengiraan baja  nisbah penukaran

makanan, graf dan analisis ladang

 

a)  Pendekatan bagi soalan Belanjawan

- Format betul

- Pendapatan kasar

- Perbelanjaan

- Mengira ramalan keuntungan /kerugian

- Mengira pulangan setiap ringgit yang dilabur

- Membuat analisis dengan betul

b)  Pendekatan bagi soalan Pengiraan baja/Racun

   -  Berkeupayaan mentafsir  kandungan   

        nutrien di  dalam baja berdasarkan

        maklumat yang  diberi

     - Faham konsep

      - Urea (46% N)

 

c) Nisbah Penukaran makanan

    NPM = Jumlah makanan diberi

                 Jumlah pertambahan berat badan

 

d)Pendekatan bagi soalan graf

- Tajuk dinyatakan

- Paksi dilabel

- Julat skala paksi betul /munasabah

- Titik persilangan/koordinat betul

- Garisan keluk melalui titik koordinat

 

Urea

46 % N

RM36.00

Baja

Kandungan nutrien

Harga/50kg

CIRP

30% P2O5

RM30.00

Muriat potasy

60 % K2O

RM42.00

Seorang peladang telah menyediakan 2000 kg baja

campuran yang mempunyai 23% N, 9% P2O5 dan

12% K2O untuk membaja 300 pokok buah-buahan

menggunakan baja-baja seperti dalam jadual di atas,

Hitungkan

a)Kuantiti N, P2O5 dan K2O dalam baja campuran

b)Kuantiti Urea, CIRP Muriat Potasy yang digunakan dalam baja campuran

c)Kuantiti baja campuran setiap pokok

d)Kos baja campuran

e)Penambahan kos upah membaja sekiranya kadar upah membaja meningkat daripada RM2.00/50 kg kepada RM3.00/50 kg

 

Jawapan

a)   23  x 2000 kg     = 460 kg. N    
       100
  
       9   
x   2000 kg    = 180 kg P2O 
     100

      12    x  2000 kg = 240 kg K2O
     100

b)
   460   x  100  = 1000 kg Urea
       46

     180   x  100  = 600 kg CIRP
      30

     240  x 100 = 400 kg MP
      60

c)
  2000    =  6.66 kg / pokok
     
300

 

b)i.  1000 x 1.65 kg = 1650 kg

             1650  x RM3.50  =  RM5775.00

 

       ii.  Berat makanan dimakan

       10 + 85 + 220 + 380 + 550 + 610 + 670 + 745

        = 3270 gram  atau 3.270 kg

        Jumlah kos makanan

3.270 kg x 1000 = 3270 kg.

        3270 kg x RM1.10 = RM3597.00

Jumlah perbelanjaan

         RM3597.00 + RM1500 = RM 5097.00

 

      iii. Keuntungan     RM5775.00 – RM5097.00

       = RM678.00

 

        iv. PSRL  5775   =  1.13

                           5097

 

Soalan 6 dan 7 –  Prosedur Amali

 Pelajar dicadangkan supaya membuat huraian 
 mengikut format laporan amali
- Tajuk
-Alatan/Radas dan Bahan
- Kaedah
- Langkah Keselamatan
- Pemerhatian
- Kesimpulan / Rumusan

Eksperimen Pertanian /Luar Makmal

Pelajar dicadangkan supaya membuat huraian bagi konstruk ini meliputi perkara berikut:

 - Nyatakan langkah-langkah kerja dengan jelas
 - Hendaklah mengikut tertib dan urutan 
    prosedur   amali
 - Meliputi aktiviti sebelum, semasa dan selepas
 - Langkah keselamatan juga perlu dinyatakan
   sama ada dalam langkah kerja atau berasingan.